Site MapContact Us
Buy Now or Call 0-2402-6136
Search

Import ข้อมูลระหว่าง Dababase myAccount

วัตถุประสงค์

     เพื่อให้สำนักงานบัญชีนำข้อมูลของลูกค้ามาตรวจสอบและปรับปรุงได้สะดวก รวดเร็ว ซึ่งเป็นการโอนข้อมูลระหว่าง Database myAccount หลังจากที่สำนักงานบัญชีปรับปรุงแล้ว สามารถโอนข้อมูลกลับเข้าสู่ Database ลูกค้าได้ทันที โดยลูกค้าสามารถทำงานได้ต่อเนื่องไม่ต้องหยุดการทำงาน

ลักษณะการทำงาน


1. ใช้สำหรับโอนข้อมูลรายวันระหว่าง Database myAccount เท่านั้นไม่รองรับการโอนข้อมูลจาก Excel, Text file หรือโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปอื่นๆ

 

2. การโอนข้อมูลรายวัน ท่านสามารถโอนข้อมูลจากระบบ ซื้อ ขาย รับ จ่าย ได้ดังนี้ 
  • ระบบ SO  ใบสั่งขาย,ขายเชื่อ,ขายสด,ลดหนี้,ลดหนี้เงินสด และเพิ่มหนี้
  • ระบบ AR  ลูกหนี้ยกมา,ตั้งลูกหีนี้อื่นๆ ,ใบวางบิล,ใบเสร็จรับเงิน(ก่อนรับเงิน) และรับชำระหนี้
  • ระบบ PO  ใบสั่งซื้อ,ซื้อเชื่อ,ซื้อสด และลดหนี้
  • ระบบ AP  เจ้าหนี้ยกมา,ตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ ,ใบวางบิล,Pre-Payments และจ่ายชำระ
 

3. การโอนข้อมูลสามารถเลือกโอนได้ตามช่วงเวลา เช่น ตามวัน เดือน ไตรมาส หรือ ปี หรือ สามารถระบุเลขที่เอกสารที่ต้องการได้  หากมีการปิดงวดบัญชีแล้วโปรแกรมจะไม่อนุญาตให้โอนหรือแก้ไขข้อมูลได้

 
4. กรณีที่ต้องการโอนข้อมูลทับเอกสารเดิม ข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่ถูกอ้างอิงไปบันทึกรายการอื่นๆ เช่น ขายเชื่อได้ทำรับชำระเงินแล้ว,  ขายสดได้คีย์เช็คไว้ด้วย แต่เช็คได้นำไปทำเช็คผ่านแล้ว

 ประโยชน์ที่ได้รับ

     1. เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ให้กับสำนักงานบัญชี สำนักงานงานบัญชีสามารถนำข้อมูลลูกค้ามาตรวจสอบและปรับปรุง
        ได้ง่าย

     2. ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แทนที่สำนักงานจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปรับข้อมูลที่บริษัทลูกค้า โดยใช้วิธีการ
         รับ-ส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

     3. ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนระหว่างลูกค้าและสำนักงานบัญชี เช่น การโอนข้อมูลก่อน-หลังที่ปรับปรุงสามารถโอนข้อมูล
         โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่ 

     4. ลดการจัดเก็บเอกสารหรือเอกสารลูกค้าสูญหาย  

     5. สามารถปิดงบการเงินได้รวดเร็วและมีความปลอดภัยค่อนข้างสูง เนื่องจากโปแกรมมีระบบป้องกันการเข้าถึง
         ข้อมูล(password)
 

Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
B2BThai