Site MapContact Us
Buy Now or Call 0-2402-6136
Search

สำนักงานบัญชียุคใหม่ ต้องทำหน้าที่เป็นอะไรให้ลูกค้า

  

สำนักงานบัญชียุคใหม่ ต้องทำหน้าที่เป็นอะไรให้ลูกค้า 

เป็นพนักงานบัญชี

 • รับเอกสารบันทึกบัญชี ณ สำนักงานบัญชี
 • นำส่งภาษี แทนลูกค้า
 • จัดทำงบการเงินปีละครั้ง

เป็นสมุห์บัญชี
 • บันทึกรายการเบื้องต้น ณ สถานประกอบการของลูกค้า โดยพนักงานของลูกค้า
 • สำนังานบัญชีมีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่บันทึก
 • ใช้โปรแกรมบัญชีเดียวกัน
 • ติดต่อสื่อสารโดยระบบสารสนเทศ (IT)
 • ลูกค้าส่งภาษีเองหรือสำนักงานบัญชีทำแทนก็ได้
 • จัดทำงบการเงินรายไตรมาส รายปี
เป็นผู้จัดการบัญชี
 • มีหน้าที่เหมือนสมุห์บัญชี
 • จัดทำงบประมาณรายได้ - รายจ่าย
 • จัดทำแผนภาษีให้ผู้ประกอบการ
 • จัดทำระบบควบคุมภายในองค์กร
 • เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารของผู้ประกอบการ
 • จัดฝึกอบรมให้พนักงานของผู้ประกอบการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและภาษี
 • จัดทำงบรายเดือน รายไตรมาส และรายปี


ที่มา : คุณสุรศักดิ์  จารุวรรณสถิต  บริษัท ศักดิ์การบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด
Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
B2BThai