Site MapContact Us
Buy Now or Call 0-2402-6136
Search

เมื่อจ่ายค่าหุ้นแล้วจะได้รับหลักฐานอะไรบ้าง?

เมื่อจ่ายค่าหุ้นแล้วจะได้รับหลักฐานอะไรบ้าง?

หลักฐานที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับได้แก่

1. ใบสำคัญรับชำระเงินค่าหุ้น
  2. ใบหุ้นที่ออกโดย TAC
 

Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
B2BThai