Site MapContact Us
Buy Now or Call 0-2402-6136
Search

กรณีซื้อหุ้นในนามนิติบุคคลแต่ต้องการทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายในนามบุคคลได้หรือไม่

กรณีซื้อหุ้นในนามนิติบุคคลแต่ต้องการทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายในนามบุคคลได้หรือไม่?
บัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อใคร?  
กรณีเป็นนิติบุคคลแต่ไม่ได้จดภพ. 20  จำเป็นต้องจดหรือไม่?

กรณีซื้อหุ้นในนามนิติบุคคลแต่ต้องการทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายในนามบุคคลได้ เพราะ TAC ให้ความสำคัญกับตัวแทนจำหน่ายเป็นอันดับแรก  ตัวแทนจำหน่ายจะเป็น นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาก็ได้ 
   
บัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อของตัวแทนจำหน่ายที่ได้ทำสัญญากับTAC  เพราะTACจะทำการโอนเงินค่าคอมมิชชั่นเข้าบัญชีของตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น

    กรณีเป็นนิติบุคคลแต่ไม่ได้จดภพ. 20 จำเป็นต้องจดหรือไม่? ไม่จำเป็นต้องจดภพ. 20 ก็สามารถเป็นตัวแทนจำหน่ายได้
 
Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
B2BThai