Site MapContact Us
Buy Now or Call 0-2402-6136
Search

ผู้ถือหุ้นจะทราบผลประกอบการของ TAC ได้อย่างไร?

ผู้ถือหุ้นจะทราบผลประกอบการของ TAC ได้อย่างไร?

รายงานงบการเงินของ TAC จะดำเนินการจัดทำด้วยความโปร่งใส เป็นบัญชีเล่มเดียว ไม่มีนโยบายตกแต่งตัวเลขทางด้านบัญชี  จะดำเนินการตาม หลักมาตรฐานสากล  
TAC จะแจ้งฐานะงบการเงินให้ผู้ถือหุ้นทราบประจำทุกเดือนทาง Email ของผู้ถือหุ้น


Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
B2BThai