Site MapContact Us
Buy Now or Call 0-2402-6136
Search

ตัวอย่างการเขียนเรซูเม่งานบัญชีจุดมุ่งหมายทางอาชีพ

มีความประสงค์จะใช้ความสามารถทางด้านการบัญชี / การเงิน ในการดูแลเกี่ยวกับการตรวจเอกสารความถูกต้องของการรับเข้าและการจ่ายออก ด้วยความละเอียดรอบคอบ กระตือรืนร้น และรับผิดชอบงานเป็นอย่างดี เพื่อความถูกต้องและความคล่องตัวของบริษัท
 
การศึกษา
 • พ.ศ. 2547- 2550
 •  ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน มหาวิทยาลัย...............
 • เกรดเฉลี่ย 3.97 (เกียรตินิยมอันดับ 1)
ประสบการณ์
 • พ.ศ. 2550-2552 พนักงานบัญชี / การเงิน บริษัท....................
 • ทำเอกสารบัญชี ตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายต่าง วางบิล – รับเช็ค เช็คสต๊อกสินค้าและวัสดุสิ้นเปลือง
กิจกรรม
 • พ.ศ. 2548 – 2549 ประธานชมรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน
 • พ.ศ. 2547- 2548 เหรัญญิกชมรมค่ายอาสารพัฒนาชุมชน
 • พ.ศ. 2545-2546 นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ AFS ศึกษาในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 1 ปี
ความสามารถด้านภาษา
 • มีความสามารถทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Excel ,Word, Internet and E-mail ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ในการทำงานได้
ความพร้อมในการเริ่มงาน
 • เริ่มงานได้ทันที


บทความโดย : www.unigang.com
ประกาศบทความโดย : 
 http://www.tacthai.com
Knowledge
เส้นทางสู่การเป็นนักบัญชีอาชีพ
 
Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
B2BThai