Site MapContact Us
Buy Now or Call 0-2402-6136
Search
รายได้ และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการขาย ให้ถือตามราคาซื้อขายจริงถ้าราคาขายต่ำกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ของกรมที่ดินให้ถือว่าราคาที่สูงกว่าเป็นรายได้จากการขายเข้าชม : 1099
การสร้างผังบัญชีอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจซื้อขายที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด คอนโดมิเนียม เป็นอาชีพ หรือธุรกิจที่มีที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นสินค้า แต่จะแตกต่างจากการขายสินค้าใน ลักษณะอื่นเข้าชม : 3255
การสร้างผังบัญชี ซื้อ - ขาย

แสดงรายละเอียดของชื่อบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ โดยแยกเป็นหมวดหมู่และจัดเรียงตามลำดับที่ปรากฏในงบการเงินซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการ จัดทำงบการเงินและรายงานต่าง ๆเข้าชม : 1443
การสร้างผังบัญชี ธุรกิจผลิต

การกำหนดจำนวนบัญชี และชื่อบัญชีแต่ละชนิด เป็นโครงสร้างของแบบบัญชีที่สร้างเพื่อบันทึกรายการทางการเงินเกี่ยวกับทรัพย์สิน หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของกิจการ ชื่เข้าชม : 3422
Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
B2BThai