Site MapContact Us
Buy Now or Call 0-2402-6136
Search
เหตุผล 8 ข้อที่ต้องใช้ระบบบัญชี

สำหรับธุรกิจขนาดเล็กทั่วไป เมื่อพูดถึงการทำบัญชี เรามักจะเห็นเป็นลักษณะของการจดรายรับ-รายจ่ายลงในสมุด หรือไม่ก็เก็บใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้และข้อมูลทางบัญชีต่างๆ ไว้ในกล่องหรือไม่ก็ใส่แฟ้มวางไว้ และเมื่อเวลาผ่านไปข้อมูลทางการเงินเหล่านี้ย่อมมีมากขึ้นๆ ตามการเติบโตของธุรกิจ และแน่นอนว่าทำในลักษณะนี้อาจจะไม่สะดวกต่อการบริหารจัดการของผู้ประกอบการนั้นๆได้ ฉะนั้นคงถึงเวลาที่จะต้องพิจารณาหาระบบบัญชีมาไว้ใช้งาน เพื่อช่วยบริหารจัดการธุรกิจกันแล้วเข้าชม : 1964
จัดระบบบัญชีให้เป็นสากลเพื่อคว้าโอกาสจาก AEC

เป็นที่ทราบกันดีว่าในปี พ.ศ. 2558 นั้นประเทศไทยของเราจะมีส่วนร่วมในการเปิดการค้าเสรีระหว่างประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน หรือ AEC โดยมีการคาดการณ์กันว่า AEC จะดึงดูดให้เงินทุนโดยตรงจากต่างชาติไหลเข้าประเทศอาเซียนมากขึ้น โดยเฉพาะจากอเมริกาและ ยุโรป ช่องทางที่ง่ายที่สุดที่บริษัทธุรกิจต่างประเทศจะเริ่มธุรกิจในอาเซียน ก็คือ การหาบริษัทพันธมิตรในอาเซียนที่จะร่วมทุนทำธุรกิจเข้าชม : 2268
ประโยชน์และข้อจำกัดของการจัดทำงบทดลอง

การจัดทำงบทดลองมีประโยชน์ดังนี้ 1. เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีว่าถูกต้องตามหลักการบัญชีคู่หรือไม่ ซึ่งหากพบว่าไม่ถูกต้องจะได้ทำการแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างทันท่วงที 2. ข้อมูลในงบทดลองจะถูกใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงิน ซึ่งได้แก่งบกำไรขาดทุน และงบดุล เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ 3. ข้อมูลในงบทดลองจะถูกใช้เป็นข้อมูลในปรับปรุงบัญชี และปิดบัญชี เมื่อสิ้นงวดระยะเวลาบัญชีของกิจการเข้าชม : 2822
การบันทึกบัญชีรายการรับรู้รายได้และรายจ่าย

ในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้และรายจ่ายของกิจการที่ไม่แสวงหาผลกําไรที่จัดตั้งโดยภาคเอกชน ส่วนใหญ่สามารถใช้หลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีเช่นเดียวกับระบบบัญชีการเงินของภาคธุรกิจที่ใช้เกณฑ์คงค้างเพื่อให้การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตรงตามงวด และใช้เกณฑ์เงินสดกรณีที่รายรับและรายจ่ายมีความไม่แน่นอน ไม่เกิดขึ้นเป็นประจํา และไม่มีสาระสําคัญ แต่มีรายรับและรายจ่ายบางรายการที่องค์กรไม่แสวงหากําไรจะต้องมีการปรับวิธีการบันทึกบัญชีในการรับรู้รายได้...เข้าชม : 2779
ลดภาระ เพิ่มประสิทธิภาพงาน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี

ภาพ ของงานทางด้านบัญชีสำหรับคนทั่วไปที่นอกเหนือจากตัวเลขแล้วยังอาจนึกไปถึง ภาพของเอกสารกองพะเนินเทินทึก วางเรียงรายเต็มตู้ เพื่อจัดเก็บใบเสร็จ ข้อมูลทางบัญชีและอีกจิปาถะ ลำบากและน่าเห็นใจผู้จัดทำบัญชีจริงๆครับ จะค้นจะหาแต่ละที วุ่นวายไปหมด ช่วงอดีตที่ว่านั้นงานบัญชีจึงมักประสบปัญหาเรื่องการจัดเก็บเอกสารและดูแล ข้อมูลทางด้านบัญชีอย่างมาก..เข้าชม : 1547
ภาษีเงินได้ธุรกิจ มีประโยชน์อย่างไร?

ในการดำเนินธุรกิจที่คุณจำเป็นต้องบัญชีสำหรับภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิที่และค่าใช้จ่าย / หักของคุณคุณอาจเรียกร้องรายได้ของคุณกับ ในช่วงปีภาษีที่คุณมักจะต้องจ่ายภาษีชั่วคราวซึ่งเป็นชุดของงวดภาษีเงินได้สำหรับปีภาษีนี้ คุณจะต้องจ่ายภาษีนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ...เข้าชม : 1447
ผู้ใช้ประโยชน์จากการบัญชี

ข้อมูลทางการบัญชีสื่อให้เห็นภาพที่แท้จริงของธุรกิจ เพื่อให้บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถมองเห็นถึงประสิทธิภาพและความสามารถในการดำเนินงานของธุรกิจทั้งในอดีต ปัจจุบันและพยากรณ์ในอนาคตได้ กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางการบัญชีแบ่งได้ 2 กลุ่มดังนี้...เข้าชม : 5197
ประโยชน์และความสัมพันธ์ของบัญชี งบดุล กระแสเเงินสด กำไรขาดทุน

งบดุล เป็นรายงานทางการเงินที่แสดงถึงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งประกอบด้วย การรายงานสินทรัพย์ // หนี้สิน // และส่วนของเจ้าของ (ทุน)...เข้าชม : 7614
ดูงบกระแสเงินสด ควรเน้นดูตรงไหน?

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน อาจจะเป็นทั้งบวก ทั้งลบ ถ้าเป็นบวกแสดงว่า บริษัทเราหาเงินจากแหล่งเงินกู้ มาขยายงาน หากเป็นลบ ก็แสดงว่า เราไม่ต้องหาเงินจากภายนอกแล้วเรามีเงินมากพอที่จะจ่ายปันผลสู่ผู้ถือหุ้นได้มากกว่าแล้ว อันนี้ผมเฉยๆ ได้ทั้งบวกและลบ ยกตัวอย่างพวกค้าปลีก ...เข้าชม : 5173
งบการเงินส่วนบุคคลบอกอะไรเราบ้าง?

อันที่จริงแล้วงบการเงินส่วนบุคคลเป็นเรื่องใกล้ตัวเรานิดเดียวเพราะเกี่ยวกับเรื่องเงินๆ ทองๆ ของเรานี่เอง เพียงแต่นำมาจัดให้เป็นหมวดหมู่เสียหน่อยเพื่อให้เห็นรูปร่างหน้าตาทางการเงินของตัวเราเองได้ชัดเจนขึ้น...เข้าชม : 3633
หน้า 1/2 (15 รายการ)[1] 2 
Knowledge
 
Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
B2BThai