Site MapContact Us
Buy Now or Call 0-2402-6136
Search
งบดุล และ ประโยชน์ของงบดุล

งบดุล หมายถึง งบที่แสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันใดวันหนึ่ง งบดุลจะแสดงการใช้เงินทุนของบริษัทเพื่อสรรหาทรัพยากรที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ สามารถเขียนเป็นสมการง่ายๆ ดังนี้...เข้าชม : 6972
งบการเงิน และ ประโยชน์ที่จะได้รับ

งบการเงินเป็นผลผลิตของกระบวนการบัญชีการเงินทั้งหมด กระบวนการดังกล่าวดำเนินไปภายในขอบเขตของหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดว่าข้อมูลใดควรบันทึกไว้ในบัญชีและควรบันทึกเมื่อใดควรวัดค่าข้อมูล และควรเปิดเผยข้อมูลนั้นอย่างไร...เข้าชม : 2145
งบกระแสเงินสดนั้นสำคัญอย่างไร?

ในอดีตงบการเงินที่กิจการให้ความสำคัญจะประกอบด้วยงบดุลซึ่งเป็นงบที่แสดงถึงฐานะของกิจการว่า ณ วันใดวันหนึ่งกิจการมีสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนมากน้อยเป็นสัดส่วนอย่างไร และงบกำไรขาดทุนซึ่งเป็นงบที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของกิจการว่าในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่ง ๆ กิจการมีผลการดำเนินงานกำไรหรือขาดทุนอย่างไร ในเวลาต่อมาเมื่อมีเหตุการณ์ที่กิจการหลายแห่งล้มละลายไปทั้ง ๆ...เข้าชม : 2244
ความสำคัญของการบัญชี

ความสำคัญของการบัญชีหลักใหญ่ ๆ ก็คือ เป็นแหล่งข้อมูลของธุรกิจที่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปของธุรกิจ เช่น ผู้เป็นเจ้าของกับพนักงานหรือเจ้าของธุรกิจกับผู้ลงทุน เจ้าหนี้ หรือธนาคารที่จะพิจารณาให้สินเชื่อหรือแม้กระทั่การสื่อความหมายระหว่างธุรกิจด้วยกันเอง ดังนั้น...เข้าชม : 14784
ประโยชน์ของการจัดทำบัญชี

ในการจัดทำบัญชีจะทำให้เราได้รายงานทางเงินที่ใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อทางธุรกิจต่าง ๆ อันเป็นหลักฐานในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหนี้และสถาบันการเงิน เช่น เมื่อเราต้องการเงินทุนเพิ่มก็สามารถนำรายงานทางการเงินนั้นไปเป็นข้อมูลประกอบในการขอสินเชื่อกับธนาคาร ...เข้าชม : 1848
หน้า 2/2 (15 รายการ)1 [2] 
Knowledge
 
Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
B2BThai