Site MapContact Us
Buy Now or Call 0-2402-6136
Search
การบัญชีห้างหุ้นส่วน

“ห้างหุ้นส่วน” เป็นการจัดตั้งธุรกิจโดยบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เป็นเจ้าของและมีผลประโยชน์ในกิจการร่วมกัน มีบัญชีทุนหุ้นส่วนแยกแสดงส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละบุคคล...เข้าชม : 2692
การขอขึ้นทะเบียนเป็นนักทำบัญชี

ลำดับที่ 1 แจ้งการฝึกหัดงานสอบบัญชี ก่อนเริ่มฝึกหัดงาน ต่อสภาวิชาชีพบัญชี โดยใช้ แบบ ผส.1 หลักฐาน/เอกสารที่ใช้ประกอบคำขอ สำเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร พร้อมต้นฉบับแสดงต่อเจ้าหน้าที่..เข้าชม : 1774
ก้าวสู่เส้นทางการเป็นนักบัญชีอาชีพ

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ตามมาตรา 7(6) ได้ให้อำนาจอธิบดีกรมทะเบียนการค้ากำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ ทำบัญชี และอธิบดีกรมทะเบียนการค้าได้ออกประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและ...เข้าชม : 1450
หลักการแสดงรายการลูกหนี้ และตั๋วเงินรับในงบดุล

ลูกหนี้การค้า และตั๋วเงินรับแสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนได้ เมื่อสามารถแปลงสภาพเป็นเงินสดได้ภายใน 1 ปี หรือรอบระยะเวลาดำเนินงานตามปกติของธุรกิจ หากมีรอบระยะเวลาการชำระหนี้เกินกว่า 1 ปี หรือรอบระยะเวลาดำเนินงานตามปกติให้แสดงไว้เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน...เข้าชม : 1400
ตัวอย่างการเขียนเรซูเม่งานบัญชี

มีความประสงค์จะใช้ความสามารถทางด้านการบัญชี / การเงิน ในการดูแลเกี่ยวกับการตรวจเอกสารความถูกต้องของการรับเข้าและการจ่ายออก ด้วยความละเอียดรอบคอบ กระตือรืนร้น และรับผิดชอบงานเป็นอย่างดี เพื่อความถูกต้องและความคล่องตัวของบริษัท...เข้าชม : 25706
เส้นทางอาชีพ นักบัญชี

“นักบัญชี” ถือเป็นอาชีพหนึ่ง ที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถเฉพาะทาง และร่ำเรียนมาโดยตรง ทำงานในสายงานบัญชี จนมีประสบการณ์มากพอสมควร ผ่านความรับผิดชอบเป็นสมุห์บัญชี หรือผู้จัดการฝ่ายบัญชีมาก่อน จึงจะได้รับการยอมรับให้เป็น...เข้าชม : 2125
รูปแบบของธุรกิจรับทำบัญชีนี้ เป็นอย่างไร ?

นักบัญชีกลุ่มนี้มีจำนวนมาก บางรายรับทำบัญชี บางรายสอนงาน วางระบบ ที่ปรึกษา ตอนเริ่มต้นอาจทำด้วยตัวคนเดียว แล้วค่อย ๆ หาผู้ช่วยเพิ่มขึ้นตามปริมาณงาน แต่บางราย...เข้าชม : 1597
ปัจจัยที่จะทำให้เกิดความล้มเหลวในอาชีพนี้

คนรับงานทำบัญชีทุกราย โดยไม่เลือกว่ากิจการใดประกอบธุรกิจอย่างซื่อสัตย์หรือไม่ ช่วยเหลือลูกค้าเลี่ยงภาษีอากร บันทึกตัวเลขบัญชีโดยไม่มีเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง ให้การช่วยเหลือลูกค้าจนเกินเหตุ ...เข้าชม : 1538
ต้องเตรียมตัวให้พร้อมสู่เส้นทางอาชีพ นักบัญชี

ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่ผ่านมาคิดว่ามั่นใจเต็มที่แล้วหรือยัง เชื่อมั่นในตัวเองมากแค่ไหน โดยปรึกษาขอความเห็นจากเพื่อนนักบัญชีด้วยกัน หรืออดีตหัวหน้าฝ่ายบัญชีที่เราเคารพศรัทธา...เข้าชม : 2523
หน้า 2/2 (19 รายการ)1 [2] 
Knowledge
เส้นทางสู่การเป็นนักบัญชีอาชีพ
 
Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
B2BThai